mobeelhiy byetohosmyeseetyelhiy uzyel v astahye    

mobeelhiy byetohosmyeseetyelhiy uzyel v astahye